• Sofiane Pamart (20)
 • Scylla (12)
 • Abyssal (7)
 • Scylla & Sofiane Pamart (7)
 • Universal Music Publishing (5)
 • Universal Music Publishing France (3)
 • Isha (2)
 • Lonepsi (2)
 • Rive (2)
 • Ghezali Sahridj (1)
 • L'Or du Commun (1)
 • Remy (1)
 • Scylla & Sofiane Pamart feat. Lonepsi (1)
 • Scylla feat. Sofiane Pamart (1)