• Kumaar Sanjeev (158)
 • Mitali Creations (158)
 • Traditional (41)
 • Harsharaj Tayade (33)
 • Kumaar Sanjeev feat. Harsharaj Tayade (29)
 • Shalin (27)
 • Mirza Ghalib (18)
 • Umesh Santoshi (17)
 • Ananya Basu (12)
 • Kumaar Sanjeev feat. Ananya Basu (12)
 • Bipin Parmar (11)
 • Kousar Shaikh (9)
 • Kumaar Sanjeev feat. Bipin Parmar (9)
 • Daagh Dehlvi (6)
 • Sant Dnyaneshwar (5)
 • Kumaar Sanjeev feat. Shankar (4)
 • Shankar (4)
 • Meerabai (3)
 • Sant Bramhanand (3)
 • Vijay Premani (3)
 • Kumaar Sanjeev feat. Harsharaj Tayade and Bipin Parmar (2)
 • Kumaar Sanjeev feat. Madhuri Karmarkar (2)
 • Kumaar Sanjeev feat. Sachin Gavali (2)
 • Madhuri Karmarkar (2)
 • Narsinh Mehta (2)
 • Rohan Sakhare (2)
 • Sachin Gavali (2)
 • Sant Surdas (2)
 • Tukaram Maharaj (2)
 • Abdul Hamid Adam (1)
 • Aftab Shah Alam Sani (1)
 • Ajinkya Deo (1)
 • Ambarish Rao (1)
 • Balasaheb Sawant (1)
 • Debjyoti Bhattacharya (1)
 • Fayyaz Hashmi (1)
 • Gautam Basu (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Ambarish Rao (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Balasaheb Sawant (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Debjyoti Bhattacharya (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Mitali Ghotgalkar (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Neha Padgaonkar (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Piyush Rai (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Reshma Dash (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Saanvi Dhamankar (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Yogita Ajgaonkar (1)
 • Mitali Ghotgalkar (1)
 • Neha Padgaonkar (1)
 • Paramveer Jha (1)
 • Piyush Rai (1)
 • Ramdas Swami (1)
 • Ramesh Baile (1)
 • Reshma Dash (1)
 • Saanvi Dhamankar (1)
 • Sant Eknath Maharaj (1)
 • Sant Namdev (1)
 • Sant Tulsidas (1)
 • Yogita Ajgaonkar (1)