• Kumaar Sanjeev (222)
 • Mitali Creations (221)
 • Harsharaj Tayade (58)
 • Kumaar Sanjeev feat. Harsharaj Tayade (53)
 • Traditional (48)
 • Shalin (42)
 • Umesh Santoshi (24)
 • Mirza Ghalib (18)
 • Kousar Shaikh (13)
 • Ananya Basu (12)
 • Kumaar Sanjeev feat. Ananya Basu (12)
 • Bipin Parmar (11)
 • Kumaar Sanjeev feat. Bipin Parmar (9)
 • Sant Dnyaneshwar (8)
 • Ambarish Rao (6)
 • Daagh Dehlvi (6)
 • Kumaar Sanjeev feat. Ambarish Rao (5)
 • Kumaar Sanjeev feat. Shankar (4)
 • Shankar (4)
 • Vijay Premani (4)
 • Meerabai (3)
 • Sant Bramhanand (3)
 • Ajinkya Deo (2)
 • Gautam Pattnaik (2)
 • Kumaar Sanjeev feat. Gautam Pattnaik (2)
 • Kumaar Sanjeev feat. Harsharaj Tayade and Bipin Parmar (2)
 • Kumaar Sanjeev feat. Madhuri Karmarkar (2)
 • Kumaar Sanjeev feat. Saanvi Dhamankar (2)
 • Kumaar Sanjeev feat. Sachin Gavali (2)
 • Kumaar Sanjeev feat. Satarupa Banerjee (2)
 • Kumaar Sanjeev feat. Yogita Ajgaonkar (2)
 • Madhuri Karmarkar (2)
 • Narsinh Mehta (2)
 • Rohan Sakhare (2)
 • Saanvi Dhamankar (2)
 • Sachin Gavali (2)
 • Sant Surdas (2)
 • Sant Tukaram (2)
 • Satarupa Banerjee (2)
 • Tukaram Maharaj (2)
 • Yogita Ajgaonkar (2)
 • Abdul Hamid Adam (1)
 • Aftab Shah Alam Sani (1)
 • Anamika Raval (1)
 • Balasaheb Sawant (1)
 • Budha Kaushik Rishi (1)
 • Debjyoti Bhattacharya (1)
 • Dr.Ganesh Chandanshive (1)
 • Fayyaz Hashmi (1)
 • Gautam Basu (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Anamika Raval (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Balasaheb Sawant (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Debjyoti Bhattacharya (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Dr.Ganesh Chandanshive (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Harsharaj Tayade and Ambarish Rao (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Manali Chaturvedi (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Mitali (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Mitali Ghotgalkar (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Neha Padgaonkar (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Piyush Rai (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Rahul Vidyakumar (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Rasika Kulkarni (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Reshma Dash (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Shravan A Kanalli (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Tanveer (1)
 • Kumaar Sanjeev feat. Vaibhav Raaval (1)
 • Manali Chaturvedi (1)
 • Minakshi Pawar (1)
 • Mitali (1)
 • Mitali Creational (1)
 • Mitali Ghotgalkar (1)
 • Neha Padgaonkar (1)
 • Paramveer Jha (1)
 • Piyush Rai (1)
 • Rahul Vidyakumar (1)
 • Ramdas Swami (1)
 • Ramesh Baile (1)
 • Rasika Kulkarni (1)
 • Reshma Dash (1)
 • Sant Chokhamela (1)
 • Sant Eknath (1)
 • Sant Eknath Maharaj (1)
 • Sant Kabir (1)
 • Sant Meerabai (1)
 • Sant Namdev (1)
 • Sant Raidasa (1)
 • Sant Soordas (1)
 • Sant Tulsidas (1)
 • Shravan A Kanalli (1)
 • Siddhartha Ratnam (1)
 • Tanveer (1)
 • Vaibhav Raaval (1)