• Dmitri Shostakovich (3)
 • Aleksei Maslennikov (1)
 • Alexander Archipow (1)
 • Alexander Gerasimov (1)
 • Alexander Gorev (1)
 • Alexander Naumenko (1)
 • Alexei Tanovitski (1)
 • Anatolji Babykin (1)
 • Andrei Popov (1)
 • Brilliant Classics (1)
 • Jan Kazda (1)
 • Mariinsky Orchestra (1)
 • Michail Jurowski (1)
 • Mikhail Kornblit (1)
 • Mikhail Krutikov (1)
 • Nikolai Gogol (1)
 • Nikolai Kamensky (1)
 • Nikolai Kurpe (1)
 • Nikolaj Nisijenko (1)
 • Northwest German Philharmonic Orchestra (1)
 • Sergei Romanov (1)
 • Sergei Semishkur (1)
 • Sergei Skorokhodov (1)
 • Stanislaw Sulejmanow (1)
 • Tatiana Kravtsova (1)
 • Universal Edition (1)
 • Valery Gergiev (1)
 • Viktor Antipenko (1)
 • Viktor Panin (1)
 • Vladimir Zhivopistsev (1)
 • Vladislav Sulimsky (1)
 • Vladislav Uspensky (1)
 • Vyacheslav Pochapsky (1)
 • Wladimir Bogatschow (1)
 • Wladislaw Werestnikow (1)
 • Yulia Khazanova (1)
 • Yuri Vorobiev (1)